Aktualności
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI FOSFAN S.A.

W związku z sytuacją w mieście Zarząd Spółki FOSFAN S.A. wydał oświadczenie dotyczące podwyższonych wskazań zawartości SO₂ (dwutlenku siarki) w powietrzu przy ul. Łącznej oraz Piłsudskiego w Szczecinie w dniu 12.03.2024 r.

FOSFAN S.A. informuje, że w procesie produkcyjnym nawozów mineralnych realizowanym w Spółce, dwutlenek siarki pojawia się tylko w śladowych, pomijalnych ilościach. Stosowane są bardzo dobrze rozpoznane, zoptymalizowane technologie, zgodnie z wytycznymi dla branży chemicznej w Polsce i Europie, opisanymi przez dokumenty referencyjne BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) dla przemysłu nawozowego. Według zamieszczonej tam charakterystyki, stosowaniu opisywanych technologii towarzyszy śladowa emisja dwutlenku siarki, na tak pomijalnie niskim poziomie, że parametr ten nie jest normowany. Jest to potwierdzeniem tego, że nie ma w realizowanej produkcji przekroczenia limitów zawartości SO₂. Dodatkowo należy nadmienić, że Spółka nie wykorzystuje, nie składuje, nie przeładowuje i nie przetwarza siarki, której spalanie może wytwarzać dwu- i trójtlenek siarki.

Z uwagi na wspomnianą wyżej pomijalną ilość tlenków siarki występujących w realizowanych procesach należy ostatecznie wykluczyć Spółkę FOSFAN S.A. z kręgu podmiotów podejrzanych o możliwość spowodowania zanotowanych przekroczeń.
Głównym źródłem emisji dwutlenku siarki (SO₂) jest spalanie stałych węglowodorów i ich pochodnych (węgla, koksu) w przemyśle energociepłowniczym oraz gospodarstwach domowych, spalanie i przetwarzanie węglowodorów ciekłych jak gaz LPG (propan, butan i metan) w przemyśle tworzyw sztucznych oraz utylizacja termiczna odpadów gumowych i opon. Największe zużycie siarki ma natomiast miejsce w przemyśle oponiarskim oraz chemicznym przy produkcji kwasu siarkowego.

Podsumowując, obarczanie jedynie Spółki FOSFAN S.A. odpowiedzialnością za przekroczenie zawartości SO₂ jest bezzasadne i niepoparte żadnymi naukowymi faktami.