fbpx

Ogłoszenia
Przetargi


 

 

 

 

ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na usługę badawczo-rozwojową w ramach opracowywania technologii niskoemisyjnego otrzymywania nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych
związanym z realizacją projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego oraz dokumentacja przetargowa znajdują się na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256025

 

Budowa placów składowych przy ul. Łowieckiej na terenie Fosfan S. A.

 

 1. Prace budowlane będą prowadzone na działkach oznaczonych następującymi numerami 9/1, 9/3, 9/5, 9/6, 9/9.
 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa placów składowych na terenie Fosfan S. A. w Szczecinie , w szczególności polegająca na wykonaniu następujących prac:

 

– Utwardzenie istniejącego placu nr 4 o powierzchni 3 471 m2 kostką betonową szarą dwuteownik o grubości 8 cm.

Plac nr 4 położony jest na płaskowyżu wznoszącym się 2 m ponad istniejącymi placami nr 1 i 2. Teren placu obecnie jest utwardzony w następujący sposób:

– piasek gruboziarnisty – 10 cm

– geowłóknina Geo PP AG 350

– kruszywo betonowe (recykling) – ok 35 cm

– kruszywo kamienne – ok. 5 cm.

Plac od strony zachodniej jest okrawężnikowany  od strony wschodniej graniczącej z placami 1 i 2 oddzielony jest skarpą wzmocnioną w dolnej części płytami Jumbo. Cały plac jest zdrenowany. W celu utwardzenia placu kostką betonową należy wykonać następujące prace:

– zdjęcie zanieczyszczonej warstwy kruszywa i wywiezienie na odległość do 500 m,

– reprofilacja istniejącego terenu w celu uzyskania odpowiednich spadków,

– zdjęcie płyt Jumbo  ze skarpy oddzielającej plac nr 4 od placów 1 i 2,

– przemieszczenie istniejących lamp oświetleniowych,

– wykonanie ścianki z elementów betonowych prefabrykowanych (tzw. elek) o wysokości 2,5 m posadowionych na poduszce żwirowo piaskowej  o długości 115 m,

– wykonanie drenażu fi 200 ułożonego wzdłuż ścianki oporowej i podłączenie do istniejącej instalacji odwadniającej,

– ułożenie nad drenażem betonowych kratek ażurowych wypełnionych kruszywem

– wykonanie krawężników betonowych (15 cm)  za istniejącymi zbiornikami

– ułożenie kostki betonowej o gr 8 cm na podkładzie cementowym.

 

-Wykonanie od podstaw placów składowych na działkach oznaczonych nr 9/5, 9/6, 9/9.

Prace do wykonania:

– zdjęcie gruntu i wywóz (wraz z wyrównaniem) na odległość do 500 m,

– zabezpieczenie powstałych skarp (max 350) krawężnikami betonowymi  (15 cm) i zdemontowanymi płytami Jumbo

– wykonanie drenażu opaskowego z rur fi 200 i podłączenie do istniejącej studni,

– wykonanie ścianki z elementów betonowych prefabrykowanych (tzw. elek) o wysokości 2,5 m posadowionych na poduszce żwirowo piaskowej,

– montaż nowych lamp oświetleniowych (3 szt.) i podłączenie do istniejącej instalacji,

– ułożenie nad drenażem betonowych kratek ażurowych wypełnionych kruszywem,

– demontaż istniejącego krawężnika betonowego przy placu nr 2,

– ułożenie kostki betonowej typu dwuteownik o grubości 8 cm na następującej podbudowie:

Podsypka cementowo piaskowa – 4 cm

Kamień łamany niesortowalny stabilizowany mechanicznie – 15 cm

Geowłóknina Geo PP AG 350

Kamień łamany niesortowalny stabilizowany mechanicznie – 15 cm

Geowłóknina Geo PP AG 350

Piasek gruboziarnisty – 10 cm.

– przestawienie istniejącego ogrodzenia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia kwiecień – maj 2020.
 2. Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko z terenem zamierzenia inwestycyjnego i jego otoczeniem w celu oceny warunków i czynników mogących mieć wpływ na termin, jakość, oraz koszt wykonania Zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w swojej ofercie

Uwaga:           Inwestor zapewni każdemu Wykonawcy możliwość dokonania w uzgodnionym terminie wizji lokalnej na terenie zamierzenia inwestycyjnego.

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Zmawiającego tj.: Fosfan S. A., ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.03.2020 roku do godziny 15.00.

Uwaga:           Ofertę należy złożyć w zamkniętych nieprzezroczystych kopertach .

Dodatkowo kopertę należy opisać wg poniższego wzoru:

 • W lewym górnym rogu umieścić adres i nazwę Wykonawcy
 • Na środku koperty umieścić nazwę: Oferta w postępowaniu przetargowym na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: Budowa placów składowych przy ul Łowieckiej na terenie Fosfan S. A. w Szczecinie. Z dopiskiem – Nie otwierać.
 1. Termin ważności oferty – 45 dni od dnia złożenia oferty.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 9.03.2020. Otwarcie będzie miało charakter niejawny.
 3. Cena.

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie obmiarów. Na „Formularzu cenowym” będącym załącznikiem nr 1 należy wpisać odpowiednio ceny jednostkowe netto następujących prac:

–  wywóz ziemi niwelacja i wywóz ziemi – zł/tonę (obmiar wg wagi samochodowej znajdującej się na terenie Fosfanu,

– ułożenie kostki betonowej na placu nr 4 – zł/m2,

– ułożenie kostki betonowej na działkach 9/5, 9/6, 9/9 – zł/m2,

– wykonanie muru oporowego z prefabrykatów betonowych (elek) – zł/mb,

– ułożenie krawężnika betonowego gr 15 cm – zł/mb,

– wykonanie drenażu z rur fi 200 – zł/mb

– wykonanie studni rewizyjnych (łączeniowych) drenażowych – zł/szt.

– ułożenie zabezpieczenia skarp z odzyskanych płyt typu Jumbo,

– ułożenie płyt betonowych ażurowych  – zł/mb

– wykonanie prac związanych z oświetleniem – kwota ryczałtowa

– przestawienie ogrodzenia –  kwota ryczałtowa.

Ceny powinny zawierać materiały robociznę i sprzęt z wyłączeniem odzyskanych płyt Jumbo.

 1. Pozostałe kryteria oceny.

W ofercie należy podać następujące informacje, które będą brane pod uwagę przy ocenie oferty:

– czas wykonania prac,

– preferowana forma płatności,

– gwarancja (min 36 m-cy).

 1. Osoba do kontaktu ze strony inwestora – Mirosław Warenik tel. 602 135 645, email: m.warenik@fosfan.pl