Ogłoszenia
Przetargi


 

 

 

 

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na usługę badawczo-rozwojową w ramach opracowywania technologii niskoemisyjnego otrzymywania nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych

związanego z realizacją projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wybrano ofertę złożoną przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy

 

W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) Oferenci uzyskali następujące ilości punktów:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy; 100,00 pkt.
  2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin; 70,34 pkt.