Ogłoszenia
Przetargi


 

 

 

 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu

Budowa “Centrum Badawczo – Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Centrum B+R w ramach projektu: „Centrum Badawczo – Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych”, umowa nr POIR.02.01.00-00-0095/20-00”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu wraz z kompletem dokumentów przetargowych znajdują się na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33248


UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na dostawę surowca do produkcji nawozów – fosforytu

do badań związanych z realizacją prac badawczych na etapie badań przemysłowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wybrano ofertę firmy: EDOSTALK Łukasz Kołodziejski, ul. Fabryczna 1, 71-827 Szczecin.

W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

  1. EDOSTALK Łukasz Kołodziejski, ul. Fabryczna 1, 71-827 Szczecin; 100,00 pkt.
  2. Związek Przedsiębiorców Rolnych, ul. Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin, 96,15 pkt.

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na dostawę surowca do produkcji nawozów – kwasu siarkowego

do badań związanych z realizacją prac badawczych na etapie badań przemysłowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wybrano ofertę firmy: KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

  1. KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin; 100,00 pkt.

 

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na usługę badawczo-rozwojową w ramach opracowywania technologii niskoemisyjnego otrzymywania nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych

związanego z realizacją projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wybrano ofertę złożoną przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy

 

W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) Oferenci uzyskali następujące ilości punktów:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy; 100,00 pkt.
  2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin; 70,34 pkt.