Ogłoszenia
Przetargi


 

 

 


Usługi badawczo-rozwojowe realizowane w ramach prowadzonego przez FOSFAN Spółka Akcyjna projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej wycenione zostały na 300.000PLN badania na etapie badań przemysłowych oraz 100.000PLN badania na etapie prac rozwojowych.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU (przesiewacz dwupokładowy). Na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85705?sekcja=oferty

ogłoszony został wyniki przetargu dostawę przesiewacza dwupokładowego związaną z projektem RPZP.01.01.00-32-0005/19 – Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych.


INFORMACJA do przetargu na dostawę przesiewacza dwupokładowego ogłoszonego na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85705

Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę 270.000,00 zł netto + VAT.


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na usługę badawczo rozwojową

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86656


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę przesiewacza dwupokładowego

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85705


INFORMACJA o unieważnieniu przetargu nr 2021-11833-82869 na dostawę przesiewacza dwupokładowego

ogłoszonego na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82869?sekcja=oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania na sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego przesiewacza  w związku z realizacją przez FOSFAN Spółka Akcyjna projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Zamawiający działając na podstawie  postanowień Rozdziału VIII ust. 19  Zapytania ofertowego   niniejszym unieważnia   przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Zamawiającego na sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego przesiewacza  wpłynęła jedna oferta, która na podstawie  postanowień Rozdziału VIII ust. 8 w zw. z ust. 22 pkt 1 Zapytania ofertowego została przez  Zamawiającego odrzucona.

W związku z powyższym zaistniały przesłanki uzasadniające unieważnienie niniejszego postępowania na postawie Rozdziału VIII ust. 19 Zapytania ofertowego, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


INFORMACJA do przetargu na dostawę przesiewacza dwupokładowego

ogłoszonego na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82869

Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę 270.000,00 zł netto + VAT


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW – na stronach internatowych Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszone zostały wyniki przetargów:

Przetarg na Kwas siarkowy:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74376?sekcja=oferty

(przetarg związany z projektem: RPZP.01.01.00-32-0005/19 – Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych)

Przetarg na Kwas siarkowy:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74886?sekcja=oferty

(przetarg związany z projektem: RPZP.01.01.00-32-0003/21 – Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami)


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę przesiewacza dwupokładowego

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82869


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW – na stronach internatowych Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszone zostały wyniki przetargów:

Przetarg na FOSFORYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74401?sekcja=oferty

(przetarg związany z projektem: RPZP.01.01.00-32-0005/19 – Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych)

Przetarg na DAP:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74898?sekcja=oferty

Przetarg na FOSFORYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74851?sekcja=oferty

Przetarg na ODCZYNNIKI LABORATORYJNE:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74838?sekcja=oferty

Przetarg na MIKROORGANIZMY – bakterie liofilizowane:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74381?sekcja=oferty

(przetargi związane z projektem: RPZP.01.01.00-32-0003/21 – Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami)


ZAPRASZAMY do udziału w przetargach na zakupy surowców do produkcji nawozów oraz odczynników laboratoryjnych:

związanych z realizacją prac rozwojowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów wraz z kompletem dokumentów przetargowych znajdują się na stronach internetowych Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresami:

Przetarg na KWAS SIARKOWY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74376

Przetarg na FOSFORYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74401


ZAPRASZAMY do udziału w przetargach na zakupy surowców do produkcji nawozów, odczynników laboratoryjnych oraz mikroorganizmów – bakterii liofilizowanych

związanych z realizacją badań przemysłowych projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów wraz z kompletem dokumentów przetargowych znajdują się na stronach internetowych Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresami:

Przetarg na DAP:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74898

Przetarg na KWAS SIARKOWY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74886

Przetarg na FOSFORYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74851

Przetarg na ODCZYNNIKI LABORATORYJNE:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74838

Przetarg na MIKROORGANIZMY – bakterie liofilizowane:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74381


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW – na stronach internatowych Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszone zostały wyniki przetargów:

Dostawa surowca do produkcji nawozów – chlorku potasu do realizacji prac rozwojowych

(przetarg związany z projektem: RPZP.01.01.00-32-0005/19 – Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych):

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61149?sekcja=oferty

Dostawa surowca do produkcji nawozów – chlorku potasu do realizacji badań przemysłowych

(przetarg związany z projektem: RPZP.01.01.00-32-0003/21 – Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami):

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61161?sekcja=oferty


INFORMACJA o wynikach postępowania przetargowego na zakup odczynników laboratoryjnych

związanych z realizacją prac rozwojowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, zamieszczone zostało rozstrzygnięcie przetargu „Dostawa odczynników laboratoryjnych do realizacji prac rozwojowych” (nr 2021-11833-61158). Szczegóły pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61158?sekcja=oferty