Laboratorium analityczne
Oferta

Laboratorium analityczne Fosfan SA świadczy usługi w zakresie:

  • analizy stałych i płynnych nawozów wieloskładnikowych,
  • analizy surowców (siarczan amonu, siarczan potasu, magnezyt, chlorek potasu, kwas borowy, boraks, MAP, DAP, apatyt, fosforyt, dolomit, chlorek amonu, siarczan miedzi, siarczan cynku, siarczan żelaza, kwas fosforowy),
  • analizy innych materiałów, np.: surowce, kruszywa, chemikalia (wymagane jest wcześniejsze uzgodnienia zakresu analiz z Kierownikiem Laboratorium).

Na życzenie klienta laboratorium prowadzi próby granulacji mieszanin pylistych na laboratoryjnym granulatorze bębnowym (z zastosowaniem różnych lepiszczy).

Laboratorium wykonuje oznaczenia, stosując oprócz analiz instrumentalnych oznaczenia oparte na klasycznych metodach analitycznych: wagowych i miareczkowych. Metody te stosowane są do oznaczeń zawartości m.in. P2O5, MgO, CaO, Fe2O3, SO3 oraz Cl-.

Próbki do analiz roztwarzane są metodami zgodnymi z Rozporządzeniem 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 roku ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie  (WE)  nr 2003/2003.

W ramach maksymalnego uwiarygodnienia wyników analiz Laboratorium prowadzi badania zgodności i dokładności poprzez analizy porównawcze z innymi laboratoriami, w tym akredytowanymi. Do badań stosowane są certyfikowane wzorce chemiczne oraz certyfikowane materiały odniesienia.