Ogłoszenia
Fundusze Europejskie


 

W dniu 1.10.2020 podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu: “Dotacja na kapitał obrotowy dla Fosfan S. A. w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otrzymano dotację w wysokości 122 786, 42 zł na wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności przedsiębiorcy oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z epidemią COVID – 19.


W dniu 29.06.2020 r. spółka FOSFAN S.A. podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.:

„Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19)

Całkowite wydatki projektu wynoszą 10 501 540,56 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej wynosi 4 978 351,48 zł.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii umożliwiającej niskoemisyjne otrzymywanie granulowanych nawozów mineralnych, wykorzystującej przetworzone termicznie odpady organicznych jako alternatywne źródła fosforu.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie stworzenie nowej gamy fosforowych nawozów mineralnych, bazujących na alternatywnych źródłach fosforu.


ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO   

Spółka FOSFAN S.A. zakończyła realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego  – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych” Całkowite wydatki projektu wyniosły 2 629 881,60 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej wyniosła 1 461 825,30 zł. W wyniku realizacji projektu opracowano innowacyjną technologię granulacji nowych składów nawozowych, umożliwiającą zastosowanie nowego, wysokoskoncentrowanego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego. Efektem tego jest stworzenie nowej gamy wysokoskoncentrowanych, wieloskładnikowych nawozów rolniczych i ogrodniczych, co pozwoliło rozszerzyć krąg odbiorców, w szczególności na rynku międzynarodowym, przyczyniając się do zwiększenia poziomu sprzedaży nawozów.


Dofinansowanie projektu z RPO WZ

    W dniu 31.08.2017  spółka Fosfan S. A. podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WZ na dofinansowanie projektu pn.: „Wprowadzenie nowatorskich produktów i procesów technologicznych w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności Fosfan S. A. na rynku krajowym i zagranicznym”. Koszty projektu wynoszą 8 450 000 zł netto, a wysokość dofinansowania w ramach działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 3 549 000 zł. Celem projektu jest uruchomienie produkcji nowej grupy nawozów – o zwiększonej koncentracji składników pokarmowych, w szczególności azotu – uzyskanych w wyniku prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez Fosfan SA. Efektem wprowadzenia nowych produktów będzie zdobycie nowych odbiorców, przede wszystkim na rynku międzynarodowym oraz zwiększenie poziomu sprzedaży nawozów.