Ogłoszenia
Fundusze Europejskie


FOSFAN S.A. w ramach projektu nr RPZP.01.05.00-32-W101/21 realizuje inwestycję:

„Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP”

Celem Projektu jest wdrożenie na rynek autorskiego rozwiązania w zakresie dwuskładnikowego nawozu azotowo-fosforowego o znacznie udoskonalonej formule

Wartość Projektu: 10 933 333,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 999 999,99 zł


FOSFAN S.A. w ramach projektu nr  RPZP.01.00-32-0003/21 realizuje inwestycję:

„Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami”

Celem Projektu jest opracowanie oraz wprowadzenie na rynek krajowy i międzynarodowy linii otoczkowanych mikroorganizmami

Wartość Projektu: 10 496 133,96 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 838 223,88 zł


FOSFAN S.A. w ramach projektu nr  RPZP.01.00-32-0005/19 realizuje inwestycję:

„Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych”

Celem Projektu jest opracowanie nowych formuł nawozów fosforowych z udziałem alternatywnych źródeł fosforu oraz opracowanie chemicznej metody usuwania substancji złowonnych

Wartość Projektu: 10 260 545,05 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 954 955,17 zł


Nr projektu/umowy: POIR.02.01.00-00-0095/20
W dniu 30.11.2023 zakończono budowę „Centrum Badawczo- Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych” w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 65. Całkowity koszt wraz z wyposażeniem wyniósł prawie 25 000 000 zł.


Dyrektor ds. Badań i Rozwoju na 47.Miedzynarodowym Seminarium Naukowo-Technicznym CHEMISTRY FOR AGRICULTURE zaprezentował część efektów projektu „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21).


Wielkimi krokami zbliżamy się ku końcowi budowy naszego „Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów Nawozowych”  nr POIR.02.01.00-00-0095/20-0, działanie 2.1. 

Aktualizacja postępów pracy prosto z placu budowy naszego „Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów Nawozowych”  nr POIR.02.01.00-00-0095/20-0, działanie 2.1. 

 


Dzielimy się z Państwem kilkoma kadrami z placu budowy naszego „Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów Nawozowych”  nr POIR.02.01.00-00-0095/20-0. Jak widać prace cały czas posuwają się do przodu!

 


W  ramach realizacji projektu „Centrum Badawczo – Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów Nawozowych”  nr POIR.02.01.00-00-0095/20-00 , działanie 2.1, w dniu 23.12.2022 przekazano teren budowy i rozpoczęto prace budowlane na terenie przyszłego Centrum B+R. Na dzień 30.06.2023 zaawansowanie wynosi 50 %, zakończono etap stanu surowego otwartego. Równolegle trwają prace wokół budynku, powstały drogi dojazdowe i parkingi.

Cel projektu: Celem głównym projektu pn. Centrum Badawczo-Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych jest poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki na rynku polskim i rynkach światowych, poprzez wzmocnienie zdolności do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz do generowania innowacyjnych rozwiązań w procesie efektywnej współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2026.

Planowane efekty: wprowadzenie produktów ubocznych i odpadowych do produkcji nawozów, w szczególności nawozów odkwaszających. 

Całkowita wartość projektu : (zgodnie z umową POIR.02-01.00-00-0095/20) – 6 701 671,61 zł

Dofinansowanie : 2 443 932,82 zł 

 


W dniu 21.02.2023 roku otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie z Pomocy de minimis w ramach zadania „Organizacja indywidualnych Misji Wyjazdowych i udział w Targach” – będziemy uczestnikami targów rolniczych  SIPSA FILAHA AGROFOOD 2023, które będą odbywać się w Algierii w dn. 22.-25.05.2023 r.

Udział w wydarzeniu dofinansowany w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”; realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


W dniach 6-9 września bierzemy udział w misji gospodarczej na targi SMM Hamburg 2022.

Wyjazd organizowany jest przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego i finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2014-2020, projekt pod nazwą” Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie- Ster na Innowacje”.


 

W dniu 1.10.2020 podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu: “Dotacja na kapitał obrotowy dla Fosfan S. A. w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otrzymano dotację w wysokości 122 786, 42 zł na wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności przedsiębiorcy oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z epidemią COVID – 19.


W dniu 29.06.2020 r. spółka FOSFAN S.A. podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.:

„Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19)

Całkowite wydatki projektu wynoszą 10 501 540,56 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej wynosi 4 978 351,48 zł.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii umożliwiającej niskoemisyjne otrzymywanie granulowanych nawozów mineralnych, wykorzystującej przetworzone termicznie odpady organicznych jako alternatywne źródła fosforu.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie stworzenie nowej gamy fosforowych nawozów mineralnych, bazujących na alternatywnych źródłach fosforu.


ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO   

Spółka FOSFAN S.A. zakończyła realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego  – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych” Całkowite wydatki projektu wyniosły 2 629 881,60 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej wyniosła 1 461 825,30 zł. W wyniku realizacji projektu opracowano innowacyjną technologię granulacji nowych składów nawozowych, umożliwiającą zastosowanie nowego, wysokoskoncentrowanego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego. Efektem tego jest stworzenie nowej gamy wysokoskoncentrowanych, wieloskładnikowych nawozów rolniczych i ogrodniczych, co pozwoliło rozszerzyć krąg odbiorców, w szczególności na rynku międzynarodowym, przyczyniając się do zwiększenia poziomu sprzedaży nawozów.


Dofinansowanie projektu z RPO WZ

    W dniu 31.08.2017  spółka Fosfan S. A. podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WZ na dofinansowanie projektu pn.: „Wprowadzenie nowatorskich produktów i procesów technologicznych w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności Fosfan S. A. na rynku krajowym i zagranicznym”. Koszty projektu wynoszą 8 450 000 zł netto, a wysokość dofinansowania w ramach działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 3 549 000 zł. Celem projektu jest uruchomienie produkcji nowej grupy nawozów – o zwiększonej koncentracji składników pokarmowych, w szczególności azotu – uzyskanych w wyniku prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez Fosfan SA. Efektem wprowadzenia nowych produktów będzie zdobycie nowych odbiorców, przede wszystkim na rynku międzynarodowym oraz zwiększenie poziomu sprzedaży nawozów.