Aktualności
Deklaracja środowiskowa

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA FOSFAN S.A.

 

Z wielką uwagą odnotowujemy i reagujemy na wszelkie sygnały od mieszkańców Szczecina, dotyczące uciążliwości związanej z naszą działalnością. Szanujemy środowisko i staramy się ograniczać wpływ naszej działalności na otoczenie. Naszymi priorytetami są dbałość o ochronę środowiska i ograniczenie wpływu na stan atmosfery. Firma Fosfan S.A. od kilkunastu lat podejmuje ogromne wyzwanie, by w jak najmniejszym stopniu szkodzić środowisku i maksymalnie ograniczać negatywny wpływ na jakość powietrza. Podejmujemy działania zmierzające do tego, by działalność firmy odbywała się w zgodzie z obowiązującymi wymogami i standardami w zakresie ochrony środowiska i BHP. Poprawiamy bezpieczeństwo techniczne, zwiększamy dbałość o ochronę zdrowia swoich pracowników i społeczności lokalnej.

 

Od wielu lat posiadamy niezbędne pozwolenia środowiskowe, zaś od grudnia 2006 r. posiadamy pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji produkcyjnych. Nasza produkcja spełnia wszelkie wymagania prawa polskiego i unijnego w zakresie ochrony . Od 2000 roku uczestniczymy w międzynarodowym Programie „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care®), który jest dobrowolną inicjatywą światowego przemysłu chemicznego na rzecz ochrony środowiska. Po weryfikacji naszych działań Kapituła Programu przyznała nam Certyfikat Realizatora Programu, który utrzymujemy do dziś. W związku z tym prowadzony jest systematyczny monitoring oddziaływania zakładu na środowisko. Co roku prowadzimy planowe działania na rzecz ciągłej minimalizacji naszego oddziaływania na otoczenie. Są to działania całkowicie dobrowolne, nie wymuszone obowiązującymi przepisami lub normami. Wynikają one wyłącznie z naszej troski o otaczające środowisko i ludzi.

 

CERTYFIKATY

Fosfan S.A. funkcjonuje w oparciu o uznane w świecie, najwyższe standardy zarządzania. Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001.

Znak DEKRA to widoczny dowód na to, że system zarządzania wdrożony w organizacji spełnia wymagania określonego standardu (normy), co zostało zweryfikowane przez ekspertów niezależnej jednostki certyfikacyjnej.

 

KONTROLA

Dokładamy wszelkich starań, by ograniczyć do minimum wszelkie uciążliwości dla mieszkańców, związane z emisją zapachów. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest na bieżąco informowany o terminach uruchomienia instalacji produkcji superfosfatu. By zmniejszyć uciążliwość, staramy się nie planować produkcji w miesiącach letnich. W miarę możliwości dostosowujemy czas pracy urządzeń do warunków atmosferycznych, szczególnie – do kierunku wiatrów. W tym celu prowadzimy systematyczny monitoring prognoz i warunków meteorologicznych.

 

Prowadzimy także systematyczny monitoring emitowanych przez zakład substancji. Zajmują się tym firmy zewnętrzne, posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Prowadzimy badania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, badania ścieków, wód podziemnych oraz hałasu w otoczeniu zakładu. Firma wnosi wymagane prawem opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. Nie są naliczane żadne kary związane z przekroczeniem norm. W latach 2009 – 2012 Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej przeprowadziło badania wpływu emisji z produkcji Fosfan S.A. na skażenie wód opadów atmosferycznych, gleb i roślin w okolicach zakładu. Otrzymane wyniki nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w środowisku.

 

Wszystkie instalacje produkcyjne, emitujące gazy do atmosfery, posiadają sprawne systemy oczyszczania: filtry workowe, cyklony oraz układy absorpcji. W procesie produkcji używamy takich samych surowców, jak inne tego typu zakłady produkcyjne w Polsce i w Europie. W celu ograniczenia emisji stosujemy fosforyty o możliwie najmniejszej zawartości substancji organicznych. Z tego powodu od 2011 r. zaniechaliśmy całkowicie stosowanie fosforytu tunezyjskiego.

 

INWESTYCJE

W ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy liczne inwestycje, które znacząco ograniczyły negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. To m.in. modernizacja instalacji oczyszczania gazów odlotowych z produkcji, modernizacja ciągu granulacji nawozów wraz z wymianą cyklonów i budową instalacji oczyszczania gazów czy remont filtrów workowych młynowni fosforytów i modernizacja kanalizacji. Koszt wszystkich przedsięwzięć to razem ponad 29 mln zł.

 

Aby jeszcze bardziej ograniczyć przypadki emisji do atmosfery, od wielu lat poszukujemy skutecznej technologii likwidacji nieprzyjemnych zapachów, powstających przy produkcji superfosfatu. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem nowej technologii ograniczenia odorów. Mamy nadzieję, że o efektach tych prac będziemy mogli poinformować już wkrótce.

 

Odpowiedzialne podejście firmy do zagadnień związanych z ochroną środowiska sprawiło, iż w ostatnich latach notujemy zdecydowanie mniejszą liczbę skarg mieszkańców. Uważamy, że jest to wymierny efekt podejmowanych przez nas wysiłków. Niestety – nie zawsze jesteśmy w stanie ograniczyć produkcję i tak dostosować ją warunków atmosferycznych (kierunek i siła wiatru), by w pełni ograniczyć negatywny wpływ i nie narazić na skargi mieszkanców.

 

SPOŁECZEŃSTWO

Rozumiemy i doceniamy fakt, że miasto i dzielnice mieszkalne Szczecina stale się rozwijają. Na obszarach, które jeszcze do niedawna były terenami przemysłowymi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, pojawiają się domy i osiedla, mieszkańcy planują tu przyszłość wraz ze swymi rodzinami. Prosimy jednak także o wyrozumiałość dla firmy, takiej jak Fosfan, która już od ponad 70 lat lat, w tym samym miejscu buduje swoją własną przyszłość i tworzy miejsca pracy dla ok. 150 osób. Dla właściwego funkcjonowania i koegzystencji konieczne jest uświadomienie sobie roli tego obszaru dla gospodarki i ekonomii Szczecina. Fosfan S.A. stara sią pozytywnie oddziaływać na okolicę i wspierać społeczność mieszkańców. Firma promuje wiele inicjatyw prospołecznych na rzecz najbliższego otoczenia, miasta oraz regionu. Uczestniczy aktywnie w życiu społeczności lokalnej, wspiera instytucje, stowarzyszenia i kluby sportowe takie jak OKS Hutnik, SK Klub Skolwin, Radę Osiedla Stołczyn czy Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.

 

Jesteśmy jednym z wiodących producentów nawozów rolniczych i ogrodniczych w Polsce. Za swoją działalność od wielu lat otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia. W 2016 roku zostaliśmy nagrodzeni tytułem ECO Firmy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś już od kilku lat firma FOSFAN pojawia się jako wygrana lub wyróżniona w konkursie Równa Firma i Firma Społecznie Odpowiedzialna, który organizowany jest przez Uniwersytet Szczeciński.

 

Drodzy Mieszkańcy,

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony. Dołożymy wszelkich starań, by dbać o nasze wspólne środowisko.