Ogłoszenia
Przetargi

FOSFAN S. A. Nad Odrą 44, 71-820 Szczecin zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pisemnym (z elementami negocjacji) na wykonanie zadania inwestycyjnego  pt:

„Magazyn na materiały sypkie o pojemności 20 000 t wraz z infrastrukturą załadunkowo – rozładunkową .

  1. Rodzaj zamówienia: budowlane.
  2. Miejsce realizacji : Szczecin, teren Fosfan S. A.
  3. Wymagany termin zakończenia prac: do 11 miesięcy od momentu przekazania placu budowy.
  4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków przetargu (SWP).
  6. SWP oraz załączniki można pobrać ze strony www.fosfan.pl w dziale „Ogłoszenia”.
  7. Miejsce składania ofert: sekretariat Fosfan S. A., w terminie do 11 sierpnia 2017 r. do godz. 15 00.
  8. Sposób przygotowania oferty: w zamkniętej kopercie.
  9. Termin związania ofertą – 60 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na  składanie ofert.
  10. Fosfan S. A. zastrzega sobie prawo do : a) prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami, b) zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty c) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pracownik upoważniony do kontaktów: Mirosław Warenik, tel. 91 44 55 653, email: m.warenik@fosfan.pl

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Doświadczenie

Załącznik nr 4 – Wykaz prac powierzonych do wykonania podwykonawcom

Załącznik nr 5 – Wykaz kadry technicznej, która będzie uczestniczyć w procesie realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – Aktualne informacje o przedsiębiorstwie

Załącznik nr 7 – Wykaz spraw sądowych i egzekucyjnych, w których Wykonawca jest pozwanym lub dłużnikiem

Załącznik nr 8 – Karta Gwarancyjna – Wzór

Załącznik nr 9 – Wzór Umowy

Załącznik nr 10 – Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i sprzętu, jakimi dysponuje Wykonawca  

Projekt do pobrania